De netwerkleden van NIK Limburg & Zuidoost-Brabant

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Limburg & Zuidoost-Brabant. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Limburg & Zuidoost-Brabant zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Adelante kinderrevalidatie

Adelante maakt revalidatie voor kinderen en jongeren mogelijk in het zuiden van Limburg. Het revalidatiecentrum helpt kinderen en jongeren met allerlei lichamelijke beperkingen: tijdelijk of permanent, als gevolg van een chronische ziekte, een aandoening of een ongeval. Contigo verpleegkundig kinderzorghuis en Contigo verpleegkundige kinderdagopvang onderdeel zijn van Adelante.

Meer informatie?

Kijk op www.adelante-zorggroep.nl

Allerzorg

Als uw kind ziek is wilt u natuurlijk de beste ondersteuning en verzorging. Ieder kind is uniek en iedere situatie verschillend. Dat houden we altijd in ons achterhoofd. Daarom zoeken we naar oplossingen met oog voor uw hele gezin waarin uw kind voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft en gewoon kind kan zijn ondanks ziekte. Daarvoor zetten wij graag een stapje extra. Gewoon zoals het hoort. We bieden zorg thuis maar ook op de school van uw kind als dat nodig is.

Meer informatie?

Kijk op www.allerzorg.nl

BFM Thuiszorg

Ons kindzorgteam is werkzaam in de gehele provincie Limburg. De zorg wordt rondom de cliënt en het gezin georganiseerd. Afhankelijk van de zorgvraag wordt een klein team van zorgverleners ingezet, deze worden aangestuurd door de coördinerend wijkverpleegkundige. De zorg kan bestaan uit verzorging en verpleging en eventueel in combinatie met begeleiding. Wij vinden het heel belangrijk dat de zorg wordt ingezet die past bij het kind en het gezin. Deze zorg bieden wij onder andere met kinderverpleegkundigen en verpleegkundigen met een pedagogische of psychiatrische achtergrond.

Meer informatie?

Kijk op www.bmfthuiszorg.nl

Brutus Zorgt.

Berto Geurts is werkzaam als zelfstandig gespecialiseerd kinderverpleegkundige in de thuiszorg en daarnaast als spoedeisende hulpverpleegkundige. Meer informatie? Kijk op brutuszorgt.com

Meer informatie?

Meer informatie www.brutuszorgt.nl

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, worden doorverwezen naar een Centrum voor Thuisbeademing. Nederland kent 4 van deze centra. Het Centrum voor Thuisbeademing te Maastricht (CtbM) coördineert de zorg voor patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland. Het CtbM  is gehuisvest in het Maastricht UMC+.

Meer informatie?

Kijk op de website van Maastricht UMC+

Elkerliek

In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is de koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleren ze een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. En maken ze bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken zoals een arm om een schouder.

Meer informatie?

Kijk op www.elkerliek.nl

ExpertCare

‘Het onmogelijke thuis mogelijk maken’. Dat is de kern van ExpertCare. Veel verpleegkundige zorg die in ziekenhuizen wordt gegeven, kunnen zij thuis bied. Of zo thuis mogelijk in Villa ExpertCare Waalre. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen of een aantal nachten per week komen logeren. Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf en bieden ze flexibele opvangmogelijkheden. In de tuin staat ook het ouder-kind appartement. Een eigen appartement waar ouders bij hun zieke kind kunnen verblijven en waar 24 uur per dag zorg gegeven kan worden.”

Meer informatie?

Kijk op expertcare.nl

HSPO Zorgpunt

HSPOZorgpunt biedt holistische thuiszorg voor jong en oud in de Brabantse Kempen, Valkenswaard, regio Eindhoven en Veldhoven en regio Tilburg. Tevens biedt HSPOZorgpunt rouw- en verliesbegeleiding aan gezinnen die te maken krijgen met ziekte en overlijden. Contactpersoon is Mandy Sijm.

Meer informatie?

Kijk op www.hspozorgpunt.nl

Lef Verliesbegeleiding

Tanja van Roosmalen werkt in haar praktijk met kinderen en jongeren die te maken krijgen met een groot verlies. Kinderen, jongeren, ouders en scholen kunnen bij haar terecht met hulpvragen over rouw na overlijden en bij een ernstige ziekte in een gezin.

Meer informatie?

Kijk op www.lefverliesbegeleiding.nl

Maastricht UMC+

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) werken samen in het Maastricht UMC+, ofwel het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Het is de ambitie van deze organisatie om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren.

Meer informatie?

Kijk op Maastricht UMC+

Maasveld - Koraal

Maasveld in Maastricht is één van de drie locaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) van Koraal in Limburg. Zij bieden zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag.

Meer informatie?

Kijk op www.maasveld.org

Netwerken Palliatieve Zorg Limburg + Zuidoost Brabant:

In de zeven Netwerken Palliatieve Zorg van Limburg en Zuidoost Brabant werken diverse zorg- en vrijwillige organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Samenwerkingspartners zijn ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, hospicevoorzieningen, bijna-thuis-huizen, inloophuizen, huisartsenorganisaties, GGz- en VGZ-instellingen en vrijwilligersorganisaties. Samen wordt in de netwerkregio’s gestreefd naar een zorgaanbod dat gevarieerd, van goede kwaliteit en afgestemd is op de behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten.
Bovenstaande Netwerken werken samen met NIK Limburg Zuidoost Brabant.

Meer informatie?

https://www.palliatievezorglimburg.nl/

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostbrabant

Gertie Mooren - Rouw- en verliestherapeut

Gertie Mooren is rouw- en verliestherapeut in Meerlo. Zij begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd zijn met rouw, verlies en trauma, bijvoorbeeld na een overlijden, bij ziekte, in echtscheidingssituaties, na een ongeval of bij angsten.

Meer informatie?

Kijk op www.gertiemooren.nl

Praktijk Gewoon iK!

Francy op het Roodt biedt psychosociale begeleiding aan jongeren en volwassenen met als specialisatie rouw, verlies en trauma begeleiding. Francy, RBZC gecertificeerd therapeut, werkt vanuit een ervaringsgerichte benaderingswijze. Puurheid, vertrouwen en integriteit zijn hierbij haar uitgangspunt. Francy schreef onder meer het boek 'Mamma, ga ik eerder dood dan jij?' en ontwikkelde de kaartenset L-E-V om op een visuele manier thema's rondom verlies bespreekbaar te maken.

Meer informatie?

Kijk op www.praktijkgewoonik.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Leraren van het basis-, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Zorgzuster

Zorgzuster is dé intermediair voor thuiszorg. Naast het bemiddelen tussen zelfstandige zorgverleners en zorgvragers ondersteunt Zorgzuster de zorgverleners in hun zelfstandig ondernemerschap. Door de juiste randvoorwaarden voor de zelfstandige zorgverlener te creëren, krijgt de klant altijd de beste zorg.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgzuster.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot